۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ آبان

 

دکتر محمدسعید بسنجیده

                           

                                رئیس بیمارستان