۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ آبان

 

 

 زیر محور  عنوان دستورالعمل های محور مدیریت خدمات پاراکلینینک

مدیریت آزمایشگاه

نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه بیوشیمی انجام می شود

مدیریت آزمایشگاه

نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه هماتولوژی انجام می شود

مدیریت آزمایشگاه

نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه میکروب شناسی انجام می شود

مدیریت آزمایشگاه

نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه بیوشیمی ادرار انجام می شود

مدیریت آزمایشگاه

نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه انگل شناسی انجام می شود

مدیریت آزمایشگاه

نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه سروایمونولوژی و هورمون انجام می شود

 طب انتقال خون

انجام آزمایشات تعیین گروه خون ABO گلبول قرمز به روش اسلایدی

 طب انتقال خون

انجام آزمایش تعیین گروه خون ABO به روش لوله ای 

 طب انتقال خون

RHD به روش لوله ای 

 طب انتقال خون

تهیه سوسپانسیون سه درصد گلبول قرمز 

طب انتقال خون 

تهیه گلبول قرمز حساس یا چک سل 

 طب انتقال خون

خواندن و درجه بندی شدت الگوتانسیون 

 طب انتقال خون

انجام آزمایشات آنتی گلوبولین مستقیم 

طب انتقال خون 

جستجو آنتی بادی های غیر منتظره