۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ آبان

 

 

زیر محور  روش اجرایی محور مدیریت دارو و تجهیزات 

مدیریت دارویی

 

نحوه فعالیت داروخانه در ساعات شبانه روز

مدیریت دارویی

 

مدیریت کمبود دارویی در مقاطع زمانی موقت

مدیریت دارویی

 

خرید دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی

مدیریت دارویی

 

استفاده از ملزومات و تجهیزات پزشکی صرفاً یکبار مصرف

مدیریت دارویی

 

ارزیابی روند تجویز و مصرف دارو

مدیریت دارویی

 

مدیریت تجویز خارج از فارماکوپه دارویی

مدیریت دارویی

 

کنترل تجویز خارج از فهرست تجهیزات پزشکی مصرفی

مدیریت دارویی

 

فراخوان دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی (ریکال)

مدیریت دارویی

 

مدیریت خطاهای دارویی

مدیریت تجهیزات پزشکی

 

اقتصادسنجی و نظارت بر به روز بودن و افزایش بهره ری تجهیزات پزشکی

مدیریت تجهیزات پزشکی

 

سرویس، مدیریت سرویس ها و بازدیدهای دوره ای (pm) تجهیزات پزشکی

مدیریت تجهیزات پزشکی

 

کنترل کیفی تجهیزات پزشکی یا آزمون کالیبراسیون

مدیریت تجهیزات پزشکی

 

تأمین تجهیزات پشتیبان و یا تعمیر آن ها در کوتاه ترین زمان ممکن و در طول شبانه روز و ایام تعطیلات