۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر

 

 

نام و نام خانوادگي

 


 

                   سمت

 


 

 
 

دكتر محسن آقابابایی

پزشک  اورژانس

 

 

دكتر سعادت معصومی

پزشک  اورژانس

 

 

دكتر حسین زین الدینی

پزشک  اورژانس

 

 

دكتر جلال الدین سالاری

پزشک  اورژانس

 

 

دكتر نسرين يوسف نيا

پزشک  اورژانس

 

 

دکتر زهره بنی فاطمی

پزشک  اورژانس

 

 

دکتر مهدی قاسمیان

پزشک  اورژانس

 

 

دکتر حامد ضیاء

پزشک  اورژانس

 

 

دکتر فردوس فروتن

پزشک  اورژانس

 

 

دکتر مطهره میمندی نیا

پزشک  اورژانس