۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر

 

  تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت سال 1397

 

 

خدمت قيمت هرشب(ريال) پرداختي بيمار با بيمه هر شب 10% مبلغ(ريال)

تخت عمومي(داخلي،اطفال،جراحي،اورژانس و غيره )

 

1،582،000 158،200

تخت CCU

 

3،671،000 367،100

تخت ICU

 

7،342،000 734،200

تخت نوزاد

 

1،108،000 110،800

تخت خصوصي

 

3،252،000 1،828،200

ويزيت بستري روز اول

 

523،600 52،360

ويزيت بستري روز دوم

 

428،400 42،840

ويزيت بستري روز ترخيص

 

285،600 28،560