۱۳۹۸ جمعه ۲ اسفند

 

                                                          نظارت بر درمان

 

 

 

معرفی پرسنل

 

 

مسئول واحد نظارت بر درمان

 

       آقای محمد خواجه ندیک

       رزومه:

 

 

       تلفن تماس:34116885-034

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

 

1.اجرا و پيگيري امور محوله طبق دستور سرپرست مافوق

2.نظارت بر نحوه ارزشيابي و بازديد از عملكرد مطب، دفاتر كار، موسسات پزشكي دولتي خصوصي و نظارت بر مراحل تاسيس موسسات

3. شركت در جلسات مربوط به واحد نظارت بردرمان

4. بررسي و پيگيري شكايات ارجاعي

5. بررسي و تائيد نياز از نظر نيرو، تجهيزات ، فضا و غيره

6. بررسي مشكلات موجود در بيمارستانها و راهكارهاي لازم

7.جمع بندي و ارائه فعاليتهاي واحد به معاونت درمان

8.ارزيابي و ارزشيابي كاركنان تحت سرپرستي

9. پيشنهاد ارجاع موارد مختلف به مراجع قضايي

10. نظارت بر حسن اجرای سیستم ثبت مرگ و میر

شرح وظایف کارشناسان واحد نظارت بر درمان :

1-اجرا وپیگیری امور محوله طبق دستور سرپرست مافوق

2-بازدید از مطبها ,دفاتر کار ,موسسات پزشکی دولتی وخصوصی (بیمارستان ,درمانگاه ,و...)

3-ارزشیابی موسسات پزشکی دولتی و خصوصی

4-کارشناسی ونظارت بر تاسیس واحداث مراکز درمانی تا مرحله بهره برداری

5-بررسی وپیگیری شکایات ارجاعی

6-شرکت در جلسات مربوط به واحد نظارت بر درمان

7-انجام کلیه فعالیت های مربوط به واحد نظارت بر درمان طبق برنامه کار

8-تهیه وتنظیم اهم فعالیتهای واحد در قالب گزارش های آماری

9-مکاتبات مربوط به واحد نظارت بر درمان

10-معرفی متخلفین به مراجع قضایی

11-ابلاغ قوانین وآئین نامه ها ودستورالعمل های واصله به مراکز ذی ربط (بخشهای دولتی و خصوصی )

12-بررسی و صدور گواهی اشتغال به کار وعدم نیاز در ساعات غیر اداری جهت متقاضیان ومکاتبات ذیربط

13-نظارت بر حسن اجرای سیستم ثبت مرگ و میر

14-تهیه و تنظیم برنامه بازدید کارشناسان نظارت

15-هماهنگی با سایر واحدهای ستادی شبکه (داروئی وبهداشت محیط) جهت بازدید های مشترک

16-استعلام متقاضیان جهت عدم اعتیاد وسوءپیشینه برای موسسات