۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن

دفترچه تلفن

 

 

واحدهای فنی و اداری

 

واحدهای فنی تلفن واحدهای اداری تلفن
مدیزیت 034-34114850 امور اداری 034-34116883
بهداشت روان 034-34122405 درامد و بیمه 034-34112188
گسترش 034-34122406 دبیرخانه 034-34112185
آموزشگاه بهورزی 034-34116885 حسابداری 034-34116882
امور داروئی 034-34112188 کارپردازی 034-34116882
مبارزه با بیماریها

034-34116883

034-34116881

تاسیسات 034-34112087
بهداشت محیط

034-34117784

034-34129040

کارگزینی 034-34112087
بهداشت خانواده 034-34117784 انبار 034-34112183
بهداشت حرفه ای 034-34116884 رایانه 034-34112087
بهداشت مدارس 034-34129221 آمار 034-34129221
تغذیه 034-34116884 ریاست 034-34114850
دهان و دندان 034-34116884 امین اموال 034-34112183

 

 

مراکز بهداشت

 

نام مرکز بهداشت تلفن نام مرکز بهداشت تلفن
مرکزجامع سلامت شماره یک شهری

034-34112489

مرکز جامع سلامت شماره دو شهری و روستایی

034-34113114

مرکز جامع سلامت شریک آباد

034-34112079

034-34120550

مرکز جامع سلامت جوزم 034-34150115
مرکز جامع سلامت دهج

034-34144003

مرکز جامع سلامت خاتون آباد 034-34140207
مرکز جامع سلامت خورسند

034-34142437