۱۳۹۸ جمعه ۲۶ مهر

 

                                         آقاي بهزاد اميري

 


                    

 

تحصيلات :

 

     ديپلم 

 

سمت :

 

     مسئول حراست