۱۳۹۸ جمعه ۲۶ مهر

 

 

آدرس:  

 

 

کرمان شهربابک خیابان ولیعصرمرکز بهداشتی درمانی شهرستان شهربابک _ کد پستی 7751681147

 

 

تلفن: 

034-34112185

 

 

فکس: 034-34112185