۱۳۹۸ جمعه ۲۶ مهر

                                           

                                                                    آموزشگاه بهورزی

 

 

 

معرفی پرسنل

 

 

مدیر آموزشگاه بهورزی

 

       خانم پروین نصرتی

 

       رزومه: متولد سال 1352در شهرستان شهربابک می باشد و دارای مدرک لیسانس مامایی و در سال

        1376 استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمان شدندو به مدت چهار سال مکاردان بهداشت خانواده             بودند و از سال 1390 بعنوانمدیر آموزشگاه بهورزی در  این مرکز مشغول بخدمت میباشند

 

        تلفن تماس: 34116885-034

سایر پرسنل

      

       خانم محدثه میرحسینی مربی بهورزی
       خانم فرزانه دادالهی مربی بهورزی

 

 

 

 

 

شرح وظایف

 

1- برگزاری پیش آزمون و پس آزمون مطالب آمو

2- مشارکت در باز آموزی کاردان های مرکز بهداشت

3- همکاری در تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی

4- برگزاری جلسات آموزشی جهت بهورزان

5- شرکت فعال در ارتقاء شغلی و ارزشیابی بهورزان

6- برگزاری جلسات اموزشی جهت بهورزان

7- شرکت فعال در ارتقاء شغلی و ارزشیابی بهورزان و نظارت بر خانه های بهداشت

8- شرکت در کمیته های بهداشتی و شورای مربیان

9- هماری با بهزیستی جهت اجرای طرح آمایویی و جذب بهورز جدید