۱۳۹۸ جمعه ۲ اسفند

 

                                                                              امور مالی

 

 

 

معرفی پرسنل

 

 

 مسئول واحد امور مالی

       

       آقای حسین جباری

 

       رزومه:متولد سال 1359 در شهرستان شهربابک و دارای مدرک لیسانس حسابداری می باشد و درسال 1389 استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمان شدندو به مدت هشت سال بعنوان کارشناس حسابداری بیمارستان ولیعصر شهربابک مشغول بخدمت بودند از سال 1395 بعنوان مسئول امور مالی در این مرکز مشغول بخدمت میباشند.

 

 

       تلفن تماس: 03434112184

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

 

1- تهیه و تدوین صورتهای مالی واحد و نظارت مستمر بر عملیات امور مالی تطبیق کلیه پرداختها

2- با قوانین وآئین نامه ومقررات حاکم بر دانشگاه وارسال به موقع صورتهای مالی وسایر گزارشات مدیریتی مورد لزوم به امور مالی

3- هماهنگی در اجرای قوانین ومقررات حاکم بر عملیات مالی وحفظ وحراست از اسناد ودفاتر مالی

4- پیگیری ونظارت مستمر بر صحت وصول به موقع در آمدها ی واحد

5- حفظ وشناسائی وهمچنین نگهداری حساب اموال – ماشین آلات – تجهیزات- وسایر داریی های واحد

6- کنترل و امضاء اسناد مالی واوراق تعهد آور بر اساس تفویض اختیارات ریاست محترم دانشگاه

7- اجرای کد ینگ وسر فصلهای اعلام شده توسط مدیریت امور مالی دانشگاه

8- اجرای عملیات مالی وتامین اعتبار کلیه پرداختها در چهار چوب بودجه ابلاغی تخصیصی

9- گزارش کتبی به امور مالی در مورد تشخیص پرداخت وجه خلاف قبل از پرداخت

10- واگذاری تنخواه گردان به مامورین خرید

11- نظارت بر اجرای امور محوله به امین اموال

12- مراقبت از پرداخت حقوق ومزایا- اضافه کار – ماموریت – کارانه – پاداشها – حق الزحمه و00

13- امضاء اسناد مالی و چک بانکی

14- اقدامات درخصوص تنظیم اسناد،رسیدگی وپرداخت

15- حسابرسی درزمینه هاي درآمدهاي وصولی و وجوه دریافتی،هزینه های انجام شده،پیش پرداختهاومطابقت با مقررات مربوطه وسایراقدامات مالی وحسابداري

16- اقدامات لازم درخصوص تفریغ بودجه ومقایسه آن بابودجه پیشنهادي ومقایسه آن باعملکردبودجه مصوب سال قبل اعم ازحقوق ومزایاي پرسنل،اضافه کاري،مأموریت،طلبی معوقه وسایرهزینه هاي کلیه پرداختها

17- تنظیم اسناد پس ازتکمیل وپرداخت دربرنامه هاوکدهاي مختلف مربوط به خودو ارسال جهت حسابرسی به مرکزاستان وتسویه حساب در پایان سال مالی بابرآورد ومقایسه پرداختها ودریافتها وکنترل حساب

18- تامین اعتبار پس از تطبیق مورد با قوانین ومقررات مربوط

19-  پرداخت هزینه ها در حد اعتبارات مصوب تخصیص با هماهنگی مسئول واحد

20- عهده دار ثبت بودجه تخصیص یافته ( جاری – اختصاصی – ردیف و000 )  از مدیریت امور مالی دانشگاه

21-  ثبت هزینه ها طبق اعتبارات موجود

22- پاسخگوئی به سوالات و مطالبات افراد حقیقی وحقوقی ذینفع برابر اسناد مالی

23- مسئولیت صدور برگ گواهی ضمانت و حقوقی وصدور چک

24- رفع واخواهی اسناد هزینه وارائه مجدد به حسابرس استانی

25- انجام امور مربوط به حقوق و دستمزد، اضافه کار و ماموریت