۱۳۹۸ جمعه ۲ اسفند

 

                                                                  تغذیه

 

 

معرفی پرسنل

 

مسئول واحد تغذیه

 

       نام و نام خانوادگی: خانم فاطمه هاوشکی

       میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد مدارک پزشکی

       شماره تماس: 34116884-034

 

 

 

شرح وظایف

 

1- مشارکت در برنامه ریزی شواری پایش مدارس و دانش آموزان

2- نظارت و ارزیابی تغذیه ای مهد کودک ها

3- نظارت و ارزیابی تغذیه ای محل های دولتی توزیع و طبخ غذا

4- اجرای طرح آهن یاری در سطح تمام مدارس دختران شهرستان

5- سناسایی و ارجاع کودکان اختلال رشد و نیازمند به سبد غذایی