۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ فروردين

 

                                                                        بهداشت روان

 

 

 

 

 

 

    خانم آمنه اسماعیلی

 

 

    سمت : مسئول واحد بهداشت روان

 

 

    تحصیلات : کارشناس روانشناسی بالینی

 

                                     

     تلفن تماس: 34116885-034

 

       

 

 

 

 

شرح وظایف

 

1- برگزاری جلسات آموزشی اصول بهداشت رروان ویژه بهورزان

2- جمع آوری و  ارسال آمار ماهیانه بهداشت روان

3- برگزاری جلسات فرزند پروری ویژه والدین

4- برگزراری جلسات مهارت زندگی ویژه والدین دانش آموزان

5- برگزاری جلسات پیشگری از اعتیاد ویژه خانوارها

6- بررسی و جمع آوری آمار ماهیانه خودکشی به استان