۱۳۹۸ جمعه ۲۶ مهر

 

                                                                                                     

 

 

                                             مرکز بهداشت شهرستان شهربابک

 

 

خدمات خود را ازسال 1361آغاز ودر حال حاضر با یک مرکز بهداشتی درمانی شهری ، سه مرکز بهداشتی درمانی روستایی ، شش مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی ،هفت پایگاه بهداشت و سی وسه خانه بهداشت ارائه خدمت می نماید.

 

خدمات مرکز بهداشت

خدمات اساسي بهداشت مبتني است بر مراقبتهاي اوليه بهداشتي كه با شيوه هايي از نظر عملي ، از نظر علمي معتبر و از نظر اجتماعي پذيرفتني با بهاي عادلانه و قابل دسترس براي تمامي آحاد جامعه مي باشد که شامل:

1- شناخت و الویت بندی مشکلات بهداشتي منطقه و پيگيری حل آنها

2-آموزش ارتقاء سلامت و بهبود و اصلاح سبك زندگي

3-اصلاح و بهبود تغذيه

4-تامين آب آشاميدني و غذاي سالم ،كنترل و نظارت بر مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي ، اماكن عمومي و مراكز آموزشي پژوهشي ، تفريحی و زيارتي و بهسازي محيط

5- بهداشت باروري ،مراقبت كودكان ، مادران ، زايمان سالم و مراقبت و بهداشت سالمندان

6-پيشگيري و مراقبت از بيماريهاي واگير و غير واگير

7-مراقبت و بهداشت دهان و دندان و خدمات دندان پزشكي

8-تدارك داروهاي اساسي مورد نياز مراقبتهاي بهداشتي و درماني

9-خدمات بهداشت روان، مشاوره بيماريهاي عفوني و رفتاري

10-كنترل و نظارت بر كارگاهها و كارخانجات صنعتي

11-پيشگيري و مراقبت از سلامت دانش آموزان

12-جمع آوری و بررسي گزارش فعاليت واحد های تابعه و گزارش به مسئولين مافوق

13-بـرنـامـه ريـزی گـسـتـرش و راه انـدازی واحـدهـای بـهداشتي متناسب با تغييرات جمعيتي و تامين دسترسي سهل جامعه به خدمات بهداشتي .

14-پيگيری و جلب مشاركت مردم در بهبود خدمات، خودياری و ...

15-تدارك و پشتيباني فني، اداری و مالي خانه های بهداشت و مراكز بهداشتي درماني

16-جمع آوری، طبقه بندی و تجزيه و تحليل اطلاعات مورد نياز برنامه های مختلف بهداشتي،آمارهای حياتي