۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ آبان

 

 

 مهندس محمد علی شهابی

 

سمت : سرپرست مرکز بهداشت شهربابک

سوابق مدیریتی: 15 سال

تحصیلات:  کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

تلفن دفتر:  34114850-034

   

مهندس سجاد میرشکاریان

سمت : معاون اجرایی مرکز بهداشت شهربابک

تحصیلات: کارشناس بهداشت حرفه ای

تلفن دفتر : 34114850-034

   

دکتر حسین محمودی 

 

سمت : معاون فنی مرکز بهداشت شهربابک

تحصیلات:  دکتری عمومی

تلفن دفتر:   34114850-034